Vítejte v naší obci! Stránky ve výstavbě, omlouváme se za případné problémy...

Současné Slezské Pavlovice

mapa (1)

Obec Slezské Pavlovice leží v Severomoravském kraji, okres Bruntál. Území obce Slezské Pavlovice se nachází v Osoblažském výběžku, náleží do celku Opavské pahorkatiny a podcelku Osoblažské nížiny. Ze tří stran je obklopeno státní hranicí s Polskou republikou. Obec se nachází 5 km severně od Osoblahy, 24 km od Města Albrechtic, 37 km od Krnova. V území obce se nevyskytují ložiska nerostných surovin. Zastavěným územím obce protéká  Pavlovický potok (z Polska). Pod obcí protéká tok Pavlovickým rybníkem o ploše 6 ha.Jižní částí území protéká potok Prudník, který rovněž přitéká z Polska. Prudník je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.

Z hlediska čistoty ovzduší se v katastru obce nenachází velký zdroj emisí a pro kvalitu ovzduší v obci jsou rozhodující místní zdroje s převládajícím spalováním tuhých fosilních paliv. Území leží mimo oblast negativních vlivů průmyslových center severní Moravy.

Správní území obce leží stranou hlavní silniční sítě okresu Bruntál. V obci končí jediná silnice III. třídy č. 45730, spojující obce s ostatními částmi Osoblažska. Je uvažováno se zpevněním konstrukce místních komunikací, úpravou křižovatek a s rozšířením sítě místních komunikací.

Spojení obce s okolím je zajišťováno pouze autobusovou dopravou, nejbližší vlakové spojení – železniční stanice v Osoblaze, 5 km od Slezských Pavlovic.

Převážná část obyvatelů obce je zásobována vodou z veřejného vodovodu a soukromých studní. V části obce je vybudován veřejný vodovod, zásobující vodou objekty  a 12 bytových jednotek.

Demografický rozbor, bydlení a zaměstnanost : Trvalý postupný pokles počtu obyvatel vykazuje obec již od roku 1869. K výraznému poklesu došlo po druhé světové válce, po odsunu Němců. Od roku 1950 se počet obyvatel pohybuje od 230 do 220. V současné době počet obyvatel – 224. Obec je závislá na pracovních místech ve II. sektoru – zemědělství a lesnictví a na vyjížďce za prací. Přibližně 1/2 rodin obývá byty v rodinných domcích, 1/2 v bytových domech.