Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Název 
Obec Slezské Pavlovice
Důvod a způsob založení
Obec Slezské Pavlovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura
Samospráva: 5 členné zastupitelstvo

 

 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. – starostka

Věra Rejdová – místostarostka

Ivana Leváková – ekonomka obce

Kontaktní spojení 
a kontaktní poštovní adresa

Obec Slezské Pavlovice

Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha

IČ.: 00576093

 Úřední hodiny
 viz. Popis úřadu
Telefonní čísla
 viz. Popis úřadu
 Adresa internetové schránky
 www.slezskepavlovice.cz
 Adresa e-podatelny
podatelna@slezskepavlovice.cz 
 Další elektronické adresy
obec@slezskepavlovice.cz, starosta@slezskepavlovice.cz 
 ID datové schránky
 w a i b y q s
Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.

 

číslo účtu: 1855304389/0800

Dokumenty - seznamy 
hlavních dokumentů, rozpočet
Úřední deska

 

Rozpočet

 Žádosti o informace
Poskytování informací, příjem podání
 Příjem žádostí a dalších podání
Poskytování informací, příjem podání
 Opravné prostředky
Poskytování informací, příjem podání 
 Formuláře
 Poskytování informací, příjem podání
Popisy postupů - návody 
pro řešení životní situace
Řešení životních situací – portál GOV
 Předpisy 
Nejdůležitější používané předpisy a vydané právní předpisy 

 

viz. vyhlášky, zákony, důležité dokumenty obce, usnesení

 Úhrady za poskytování informací 
Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informací, příjem podání

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 Licenční smlouvy
Vzor licenčních smluv dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Výhradní licence 

V současné době nejsou obcí Sl.Pavlovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle 
zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy zde.
Další povinně zveřejňované 
informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

 

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik